urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Functiebeschrijving 

Er werden twee betrekkingen van adjunct (C1) behorend tot het Nederlandstalige en/of het Franstalige taalkader, vacant verklaard bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels). Deze betrekkingen zijn in te vullen via intraregionale mobiliteit, op grond van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De intraregionale mobiliteit geldt voor de ministeries en de in artikel 3 vermelde instellingen van openbaar nut die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren:
– Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest;
– Brussels Instituut voor Milieubeheer (Leefmilieu Brussel);
– Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (dbdmh);
– Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
– Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (Innoviris);
– Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
– Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
– Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
– Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
– Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
– Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB);
– Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
– Talent.brussels;
– Brussels Planningsbureau;
– Brussel Preventie en Veiligheid.

Deze betrekkingen zijn exclusief voorbehouden voor statutaire personeelsleden (C1). Voor overheveling via intraregionale mobiliteit komen alleen de personeelsleden (C1) in aanmerking die in dienstactiviteit zijn, over minstens twee jaar graadanciënniteit beschikken en bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding ‘gunstig’.

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur in te dienen via email naar: hr.bse@urban.brussels t.a.v. mevrouw Bety WAKNINE, directeur-generaal van Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel, en dit ten laatste op 31 december 2019.

Op het sollicitatieformulier dienen de naam, de voornamen, de benoemingsdatum, de administratieve toestand van de kandidaat en de exacte gegevens van de administratie waaruit de kandidaat afkomstig is, vermeld te worden. Hierbij wordt een gedetailleerd curriculum vitae gevoegd, evenals een uitvoerige motivatiebrief en een afschrift van het meest recente benoemingsbesluit.
De kandidaten die aan hierboven vermelde voorwaarden voldoen, zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.