urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Er is een betrekking van adjunct (niveau C) behorend tot het Nederlandstalige taalkader vacant verklaard bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels); de betrekking is in te vullen via intraregionale mobiliteit op grond van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De intraregionale mobiliteit geldt voor de ministeries en de in artikel 3 vermelde instellingen van openbaar nut die onder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren:

 • Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest;
 • Brussels Instituut voor Milieubeheer;
 • Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;
 • Net-Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid;
 • Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (Innoviris);
 • Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij;
 • Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (Actiris);
 • Gewestelijke vennootschap van de Haven van Brussel;
 • De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap;
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB);
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit;
 • brussels;
 • Brussels Planningsbureau;
 • Brussel Preventie en Veiligheid.

 

Deze betrekking is exclusief voorbehouden voor statutaire personeelsleden (niveau C).  Voor overheveling via intraregionale mobiliteit komen alleen de personeelsleden (niveau C) in aanmerking die in dienstactiviteit zijn, over minstens twee jaar graadanciënniteit beschikken en bij hun evaluatie op zijn minst een vermelding gekregen hebben die gelijkwaardig is aan de vermelding “gunstig”.

De functiebeschrijving van deze betrekking is hier te vinden

Belangstellenden worden verzocht hun kandidatuur in te dienen via email naar: rh.bup@urban.brussels t.a.v. Mevrouw Bety WAKNINE, Directrice-generaal van Brussel Stedenbouw en Erfgoed, Kunstberg 10-13, 1000 Brussel en dit ten laatste op 2 april 2020.

In de kandidatuur moeten verplicht de naam, voornamen, benoemingsdatum, administratieve toestand en de precieze gegevens van de administratie waaruit de kandidaat afkomstig is worden vermeld. Er dient een gedetailleerd curriculum vitae bijgevoegd te worden alsook een uitvoerige motivatiebrief en een kopie van het meest recente benoemingsbesluit.
De kandidaten die aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, eventueel voorafgegaan door een praktische proef.