urban.brussels

urban.brussels – BUP-BSE

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Naar aanleiding van de inperkingsmaatregelen van de Federale Regering heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 april 2020 een besluit goedgekeurd tot opschorting van alle verplichte termijnen en beroepstermijnen, evenals van alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft.

De voorziene opschorting duurt een maand en heeft terugwerkende kracht: van 16 maart tot en met 16 juni 2020. In functie echter van de evolutie van de situatie kan deze opschortingstermijn een of zelfs twee keer met een maand verlengd worden. De Regering zal in dat geval een of twee nieuw(e) besluit(en) goedkeuren.

Wat wordt precies bedoeld onder ‘verplichte termijn’?

“De administratieve termijnen kunnen ofwel termijnen van orde (of indicatieve termijnen) zijn, ofwel verplichte (of dwingende) termijnen. De termijn van orde heeft tot doel de administratieve actie te versnellen, zonder echter dat het verstrijken ervan (ratione temporis) het bestuur zijn bevoegdheid ontneemt.

Gaat het echter om een verplichte termijn, dan wordt alleen al de overschrijding ervan strikt gesanctioneerd. (…) “ P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Brussel, Bruylant, 2016, p. 189

Hieruit volgt dat alle termijnen waarvan de niet-naleving een sanctie oplevert, geschorst worden (bv.: afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen conform het nieuwe BWRO, want bij het uitblijven van de beslissing van de gemachtigde ambtenaar binnen de vereiste termijn wordt de vergunningsaanvraag geacht geweigerd te zijn).

De termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, zijn niet enkel de verplichte termijnen, maar ook de termijnen van orde met een juridisch gevolg. Bijvoorbeeld: Artikel 175/6 van het BWRO voorziet dat de vergunningsaanvrager, indien het begeleidingscomité, belast met een effectenstudie, zijn beslissing (bedoeld in artikel 175/5 van het BWRO) niet binnen de voorziene termijn bekendmaakt, het dossier aanhangig kan maken bij de Regering.  De termijn die hier bedoeld wordt, is een termijn van orde, vermits op de niet-naleving ervan niet automatisch een sanctie volgt. Niettemin heeft de niet-naleving juridische gevolgen, want hierdoor kan de aanvrager zijn dossier bij de Regering aanhangig maken.

De termijnen waarvan de niet-naleving geen juridische gevolgen heeft, lopen door.

Zelfs als deze opschorting het gevolg is van het feit dat tijdens de inperkingsperiode bijvoorbeeld bepaalde onderzoekshandelingen, zoals het openbaar onderzoek of de overlegcommissie, niet kunnen plaatsvinden, kunnen de overheden en dus ook urban.brussels toch nog de aanvragen behandelen en overgaan tot de handelingen die wel verenigbaar zijn met de genoemde inperkingsmaatregelen. Dit geldt bv. voor de verzending van ontvangstbewijzen, de adviesaanvragen aan instanties, het verzoek tot indiening van wijzigingsplannen met toepassing van artikel 191 van het BWRO, of zelfs de goedkeuring van de beslissing tot toekenning of weigering van de vergunning indien speciale regelen van openbaarmaking vooraf niet vereist zijn of al plaatsvonden. De handelingen en beslissingen die tijdens deze periode plaatsvinden, zijn volledig geldig.

De termijnen waarin de instanties hun advies moeten uitbrengen, worden dus opgeschort. Niettemin is het mogelijk dat de instanties tijdens de inperkingsperiode blijven doorwerken en dus toch adviezen uitbrengen.

Net zo goed kan een aanvrager ondanks de termijnopschorting een vergunningsaanvraag indienen, zijn aanvraag vervolledigen met ontbrekende stukken waarvoor hij een ontvangstbewijs van onvolledig dossier ontvangen heeft, of zelfs op eigen initiatief wijzigingsplannen indienen, op voorwaarde, zoals gezegd, dat hij zijn gewijzigde aanvraag pas indient na het eventueel vereiste openbaar onderzoek en/of het eventueel vereiste advies van de overlegcommissie.

Let op: aangezien het onthaal en de loketten van urban.brussels in deze inperkingsperiode gesloten zijn, dient de aanvrager zijn aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning via ter post aangetekende zending in te dienen. Vanaf 2 april 2020 kan elke aanvraag bij het Gewest ook elektronisch ingediend worden.

Projectvergaderingen zijn gezien de regels van social distancing niet meer mogelijk. urban.brussels zal deze vanaf 2 april 2020 via video- en audioconferentie programmeren.

Voort zijn de termijnen voor de indiening van een beroep bij de Regering en die waarin het Stedenbouwkundig College zijn advies moet uitbrengen, eveneens opgeschort. Wegens de inperkingsmaatregelen zijn overigens de vergaderingen van het Stedenbouwkundig College en de bijhorende hoorzittingen, net als uiteraard de collegiale adviezen van deze instantie, uitgesteld. Dientengevolge wordt ook de beslissingstermijn van de Regering opgeschort.

De termijnen voor de uitwerking, de uitvoering, de implementatie, de verantwoording en de wijziging van de tools voor de stedelijke herwaardering worden opgeschort. Een soortgelijke opschorting belet de overheid en dus urban.brussels evenwel niet over te gaan tot de handelingen die verenigbaar zijn met de opgelegde maatregelen.

De algemene vergaderingen, wijkcommissies, begeleidingscommissies en stuurgroepen in het kader van de uitwerking en de uitvoering van de tools voor stedelijke herwaardering kunnen als gevolg van de door de overheid opgelegde inperkingsmaatregelen niet samenkomen. De tools in kwestie zullen hiervan evenwel geen nadeel ondervinden, aangezien hun uitwerkings-, uitvoerings- en implementatietermijnen opgeschort zijn.

Met betrekking tot de premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor de gevelverfraaiing worden volgende termijnen opgeschort:

 • de termijn waarin de aanvrager zijn onvolledige dossier mag vervolledigen;
 • de realisatietermijn van de werken.

Met betrekking tot het voorkooprecht ten slotte worden de termijnen opgeschort voor:

 • de goedkeuring van de voorkoopperimeter door de Regering, indien de aanvrager een beroep ingediend heeft;
 • het volledige karakter van het dossier betreffende een verkoop die aan het voorkooprecht onderworpen is;
 • de beslissing van de houders van het voorkooprecht om dit recht al dan niet toe te passen;
 • de betekening aan de cedent van de beslissing van de houders van het voorkooprecht.

Bij de openbare verkoop in het kader van een verkoop die onderworpen is aan het voorkooprecht, volgt er weliswaar geen enkele sanctie als dusdanig op de niet-naleving van de termijnen, bepaald in artikel 269 in het BWRO. De openbare verkoop dient echter de eerder genoemde verplichte termijnen na te leven, zodat deze termijnen, volgens urban.brussels, eveneens opgeschort worden.