Nieuws

RB van geringe omvang: update

Nieuwigheden inzake vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunningen of van procedurele handelingen en van stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur

Zoals we al eerder meedeelden werden het ontwerp van wijziging van het zogenoemde besluit 'van geringe omvang' van 13 november 2008 en het nieuwe besluit tot opheffing en vervanging van het besluit van 29 januari 2004 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur door de Regering in derde en laatste lezing goedgekeurd op 18 maart 2022.

Ze werden op 30 maart 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De artikelen van het genoemde wijzigingsbesluit tot omzetting van de Europese richtlijnen betreffende de telecommunicatie enerzijds en de energie uit hernieuwbare bronnen anderzijds zijn in werking getreden 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, nl. op 9 april 2022.

De rest van dit wijzigingsbesluit en het besluit tot opheffing en vervanging van het besluit van 29 januari 2004 betreffende de stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur worden van kracht een maand na hun publicatie in het Belgisch Staatsblad, nl. op 30 april 2022.

Voor een beter begrip van deze teksten verwijzen we je naar de verslagen van de Regering die bij elk besluit worden gevoegd en die eveneens werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Geconsolideerde versies van het besluit 'van geringe omvang' en het vademecum in FR en NL zijn eveneens beschikbaar.

© urban.brussels, Séverin Malaud
Alle nieuwsberichten bekijken