Nieuws

inventaris van het bouwkundig erfgoed : 1939 - 1999

Deelnemen in de inventaris van het architectonisch erfgoed gebouwd tussen 1939 en 1999

De inventaris van het bouwkundig erfgoed 1939-1999 is volop in de maak en u kan hierin een bijdrage leveren. Sinds begin dit jaar heeft Urban opdracht gegeven aan een consortium gevormd door de faculteit architectuur en het Instituut voor geografie, milieu en territoriale ontwikkeling (IGEAT) van de ULB om dit erfgoed in kaart te brengen en te onderwerpen aan objectieve criteria om een beter begrip te krijgen van deze zeer productieve en soms omstreden bouwperiode.

Via een signalisatiefiche op de website van de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

kan u gebouwen of erfgoedelementen uit deze periode suggereren die afgetoetst zullen worden aan de objectieve criteria.

Een betere kennis van dit gebouwenbestand is immers een brandende kwestie, aangezien veel gebouwen uit deze periode, nu, of in de nabije toekomst, een grondige renovatie zullen ondergaan. Het naoorlogse erfgoed lijdt over het algemeen nog steeds onder een gebrek aan erkenning van zijn historische en architectonische kwaliteiten. En met een goede reden… Het erfgoed uit de voorafgaande periode is de laatste veertig jaar het voorwerp geweest van intense documentatie, valorisatie en renovatiewerkzaamheden. Het werd ook gedeeltelijk afgebroken en vervangen door het erfgoed dat het voorwerp is van dit onderzoek.

Deze vooroorlogse architectuur is vooral een stijlarchitectuur, terwijl de naoorlogse en moderne architectuur er volledig van is afgeweken en nieuwe betekenissen heeft gezocht door het gebruik van materialen, nieuwe bouwtechnieken, voor het grootste aantal mensen toegankelijke comforteisen of specifieke relaties met het landschap.

Dit participatief traject is de kans voor elke geïnteresseerde om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een betere kennis van het rijke naoorlogse bouwkundig erfgoed dat in het Brusselse gewest aanwezig is.

Alle nieuwsberichten bekijken