Nieuws

Oproep tot kandidaten: Het Stedenbouwkundig College

Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kandidaten voordragen met het oog op de aanwijzing van vijf leden van het Stedenbouwkundig College, zoals bedoeld in artikel 12 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004.

Het is de bedoeling te voorzien in de vervanging van drie leden wier mandaat in mei 2021 afloopt (o.a. de huidige voorzitter van het Stedenbouwkundig College) en in de vervanging van een ontslagnemend lid, alsook in de aanwijzing van een lid dat houder is van een master in de kunstgeschiedenis en archeologie, overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende het Stedenbouwkundig College.

Het Stedenbouwkundig College bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn hernieuwbaar. Het Stedenbouwkundig College wordt om de drie jaar voor één derde hernieuwd.

De hoedanigheid van lid van het Stedenbouwkundig College is onverenigbaar met de volgende functies of mandaten :

  • 1° elk door verkiezing verkregen mandaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en binnen de op zijn grondgebied gelegen gemeenten ;
  • 2° burgemeester, minister, staatssecretaris ;
  • 3° lid van het Europees Parlement ;
  • 4° beambte van een overheidsdienst die rechtstreeks of onrechtstreeks stedenbouwkundige aangelegenheden behandelt en zijn ambt op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitoefent ;
  • 5° lid van een ministerieel kabinet ;
  • 6° een functie die verband houdt met de sector van de bouwbedrijven, namelijk de aannemers, de bevordering of het beheer van vastgoed, hetzij ten persoonlijke titel, hetzij als bestuurder of als personeelslid van een maatschappij die dergelijk rechtsdoel heeft.

De leden van het Stedenbouwkundig College zijn ten minste dertig jaar oud en mogen niet ouder zijn dan zeventig jaar op het ogenblik van hun benoeming of, in voorkomend geval, op het ogenblik van de hernieuwing van hun ambtstermijn.

Overeenkomstig artikel 1 van het besluit van de Executieve van 29 juni 1992 betreffende het Stedenbouwkundig College, moet één lid magistraat of eremagistraat zijn en het voorzitterschap van het College op zich nemen.

Overeenkomstig artikel 4 van hetzelfde besluit, zal het lid dat de Regering zal benoemen ter vervanging van het ontslagnemende lid, de ambtstermijn voltooien (tot in april 2025). Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de ordonnantie van 27 april 1995 houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, dient het Parlement de kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen voor elk vacant mandaat.

De personen die zich kandidaat wensen te stellen, kunnen een aangetekende brief naar het volgende adres sturen : Brussels Hoofdstedelijk Parlement De heer Rachid MADRANE Voorzitter 1005 Brussel

of tijdens de kantooruren hun kandidatuur tegen ontvangstbewijs op de griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement indienen (Eikstraat 22, 1000 Brussel).

De kandidaturen dienen uiterlijk vrijdag 11 juni 2021 om 12 uur ingediend te worden.

De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuur een uittreksel uit hun geboorteakte te voegen, evenals een curriculum vitae met hun kwalificaties en hun beroepservaring.

© urban.brussels
Alle nieuwsberichten bekijken