Nieuws

RENOLUTION-premies

De Brusselse regering heeft donderdag 25 november in eerste lezing de nieuwe RENOLUTION-premies goedgekeurd

De RENOLUTION-premies zijn de nieuwe overkoepelende naam van de energiepremies, de Premie voor de renovatie van het woonmilieu en de Premie voor de verfraaiing van gevels.

De RENOLUTION-premies worden van kracht op 1 januari 2022.

Het gezamenlijk budget voor de premies voor 2022 is opgetrokken tot 53,6 miljoen euro. Op die manier kunnen de huidige interessante voorwaarden gehandhaafd blijven. Bij de uitwerking van de RENOLUTION-premies wordt er gestreefd naar continuïteit voor alle doelgroepen, en in het bijzonder voor de lage-inkomensgroepen, waar het doel is om ten minste 50% van de kosten van de energiewerken te financieren.

De aanvragen voor geüniformeerde RENOLUTION-premies zullen worden behandeld door de bevoegde administraties Urban en Leefmilieu Brussel.

De RENOLUTION-premies treden in werking op 1 januari 2022 en zullen pas vanaf 1 maart 2022 formeel toegankelijk zijn via IRISbox, het digitale loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze overgangsperiode is nodig om de hervorming definitief goed te keuren en de hervorming uit te voeren. De nieuwe regeling zal het mogelijk maken premie-aanvragen in te dienen tot 12 maanden na de saldofactuur.

De oude regeling voor renovatiepremies en gevelverfraaiing wordt op 31 december 2021 stopgezet. Tussen 1 januari en 1 maart 2022 zullen geen nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend. Saldofacturen die in deze periode zijn gedateerd, kunnen vanaf 1 maart 2022 worden verwerkt onder de voorwaarden van de nieuwe RENOLUTION-premies. Alleen aanvragen voor Energiepremies 2021 kunnen vanaf 1 januari 2022 nog worden ingediend voor saldofacturen die dateren van 2021.

Deze administratieve verbetering kadert binnen de RENOLUTION-strategie, die als doelstelling heeft om in 2050 het gemiddeld verbruik in woningen te delen door drie, ten opzichte van de huidige situatie.

Deze RENOLUTION zal een impact hebben op de luchtvervuiling, zal het comfort verbeteren van de Brusselaars en zal ons toelaten om de klimaatdoelstellingen te bereiken, want veruit de belangrijkste bron van directe broeikasgasuitstoot in Brussel zijn de gebouwen.

Voor al uw vragen over renovaties :

waversesteenweg 506, Séverin Malaud ©urban.brussels
Alle nieuwsberichten bekijken