Nieuws

Volmachtbesluit nr.2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval-en beroepstermijnen

Wegens de noodmaatregelen aangenomen door de federale staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 april 2020 het volmachtbesluit nr. 2020/001 aangenomen, betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd.

Dit besluit leidt tot de opschorting van de openbare onderzoeken met betrekking tot de aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen, georganiseerd krachtens de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO), die plaatsvonden of zouden plaatsvinden, helemaal of gedeeltelijk, binnen de periode gedekt door de opschorting, namelijk van 16 maart 2020 tot 15 april 2020.

De termijnen zijn inmiddels opgeschort tot 15 mei 2020 op grond van het besluit van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd.

Wanneer de opschorting van de termijnen wordt opgeheven na het verstrijken van de lockdownmaatregelen, zullen de openbare onderzoeken die aan de gang waren op 16 maart 2020 worden hervat voor het deel van de termijn dat op 16 maart 2020 niet was verlopen.

De openbare onderzoeken waarvan de eerste dag vanaf 16 maart 2020 zou beginnen lopen, zullen ook worden ingezet zodra de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de opschorting heeft opgeheven, en dus ten vroegste op 15 mei 2020, gedurende de volledige onderzoekstermijn.

Concreet vloeit hieruit voort dat de bekendmakingen van de openbare onderzoeken die aan de gang waren op 16 maart 2020 op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in overeenstemming met het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 betreffende de openbare onderzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en leefmilieu, tijdens deze opschortingsperiode datums vermelden die niet langer kloppen.

Als de termijnen opnieuw worden ingezet, zullen de gemeentebesturen van ons Gewest opnieuw bekendmakingen van openbare onderzoeken aanbrengen, met daarop de begin- en einddatums van het openbaar onderzoek, zelfs als de resterende termijn beperkt is tot één onderzoeksdag.

Deze aanpassingen zullen de burgers in staat stellen hun opmerkingen te laten gelden met betrekkingen tot aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen zonder benadeeld te zijn door de noodmaatregelen aangenomen door de federale staat om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken.

Er valt evenwel op te merken dat elk bezwaar ingediend voor of tijdens de opschortingsperiode over een lopend openbaar onderzoek volstrekt geldig is.

Alle nieuwsberichten bekijken