Artikelen Alle artikelen bekijken

BruGIS: nieuwe cartografische lagen

Inventaris van historische liften

Deze inventaris bevat de liften met erfgoedwaarde, waarvan de meeste vóór 1958 in gebruik genomen werden. De betrokken liften bevinden zich voor het merendeel in woongebouwen, al dan niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De nieuwe kaartlaag geeft aan of de historische waarde van de lift erkend werd in de zin van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften, of de lift werd beschermd of ingeschreven op de bewaarlijst en of er een procedure voor bescherming of inschrijving op de bewaarlijst loopt voor de lift.

De inventaris (www.elevators.heritage.brussels/nl) wordt opgesteld door Homegrade en Urban, aan de hand van gegevens bezorgd door de eigenaars zelf, de gemeenten en de vzw Save Our Elevators. Het doel bestaat erin bij de modernisering van liften beter rekening te kunnen houden met hun esthetische, historische en technische kenmerken, door te voorzien in een categorie van liften met erkende historische waarde. Het KB van 9 maart 2003 biedt immers de mogelijkheid om daar rekening mee te houden en om te opteren voor alternatieve veiligheidsmaatregelen in afwijking van de huidige veiligheidsnormen die normaal ook gelden voor deze hijs- of hefwerktuigen uit een ander tijdperk, met liften die op maat ontworpen werden voor de gebouwen die ze bedienen.

Een mooie gelegenheid om Brussel van binnen te ontdekken!

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen

De KCML is een adviesorgaan dat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op verzoek of uit eigen beweging adviseert in verband met de bescherming en bewaring van het onroerende erfgoed. De hoofdopdracht van de commissie bestaat erin collegiaal adviezen uit te brengen over zowel voorstellen tot bescherming als over aanvragen voor werken aan al dan niet beschermd vastgoed. Meer informatie op de website van de KCML

Gewestplan 1979

Het gewestplan van 28 november 1979 is het eerste bodembestemmingsplan voor de 19 Brusselse gemeenten.

Brugis Cartes Hexagone
Brugis Cartes Hexagone