Transparantie

In overeenstemming met de bepalingen van het “Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019”, vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

  • Een inventaris van de subsidies die werden toegekend, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie;
  • Een inventaris van de studies die werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie;
  • Een inventaris van de overheidsopdrachten die werden gesloten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.

Alle informatie over de oproep tot kandidaatstelling en de wervings-, bevorderings- of vervangingsvoorwaarden zijn te vinden in de rubriek "nieuws" van onze website, op de website van Selor en op de website van het Belgisch Staatsblad