Disclaimer

E-mails: disclaimer

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw & Erfgoed (urban.brussels) gebruikt e-mails om informatie uit te wisselen over de opdrachten waarmee hij belast is of die in de uitvoering van deze opdrachten kaderen.

De inhoud van de e-mails van Urban en de eventuele bijlagen is uitsluitend bedoeld voor de personen of organisaties aan wie ze gericht zijn en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik.

Deze e-mails kunnen vertrouwelijke en/of geprivilegieerde en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde informatie bevatten. U mag deze e-mail niet gebruiken, wijzigen, kopiëren of verspreiden, noch de inhoud ervan bekendmaken aan een derde zonder toestemming. Als u per vergissing een e-mail van Urban heeft ontvangen, vragen wij u het bericht te verwijderen, de eventuele bijlagen ongeopend te laten en de afzender te verwittigen. Overigens is het verboden een bericht te kopiëren of te verdelen waarvan u niet de bedoelde geadresseerde bent.

De inhoud van deze e-mail gaat uit van de opsteller en verbindt Urban niet. Urban is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht, tenzij het een expliciete en authentieke verklaring van een van de gerechtigde vertegenwoordigers bevat.

Deze e-mail is dus een informele mededeling en heeft geen officiële waarde. Alleen een door de gewestelijke overheid ondertekende brief houdt een verbintenis van Urban in.

De overdracht van gegevens via e-mail kan niet worden gegarandeerd als een zeker, onfeilbaar en foutloos middel, aangezien de informatie onderschept, onderbroken, verloren, vernietigd, te laat of onvolledig ontvangen kan worden of virussen kan bevatten. Urban weigert elke verantwoordelijkheid bij verlies of schade als gevolg van het gebruik van e-mails, op welke manier dan ook. Gelieve een papieren kopie op te vragen indien een verificatie noodzakelijk is.

Urban behoudt zich het recht voor om alle berichten te lezen en te bewaren die vanaf en aan zijn e-mailadressen worden verzonden, voor zover dat bij wet is toegestaan. Urban raadt derden dan ook aan om geen persoonlijke berichten te verzenden aan de e-mailadressen van @urban.brussels en hiertoe uitsluitend de persoonlijke e-mailadressen en communicatiemiddelen van zijn personeelsleden en vertegenwoordigers te gebruiken.

Wanneer Urban persoonsgegevens per e-mail verzamelt, gebeurt dat met inachtneming van zijn privacybeleid.